LOKALT TILRETTELAGTE KURSER I BRUGEN AF SARA-V3, SAM OG PATRIARK

 
Organisationer, der kommer i kontakt med mennesker, som er i risiko for at blive udsat for vold eller udøve vold, kan indgå aftale om individuelt tilrettelagte certificeringskurser i brugen af ét eller flere af de strukturerede professionelle risikovurderingsværktøjer SARA-V3, SARA:SV, SAM og/eller PATRIARK, der anvendes til vurdering og håndtering af risikoen for vold og drab i sager om henholdsvis vold i nære relationer, stalking og æresrelateret forbrydelser og konflikter.

Risikovurderingsværktøjerne er udviklet af de førende eksperter indenfor trussels - og risikovurdering i Canada og Sverige (P. Randall Kropp, Henrik Belfrage & Stephen D. Hart) og tager afsæt i traditionen om 'structured professional judgement' (SPJ modellen), der i dag er en af de mest anvendte og anerkendte tilgange til risikovurdering af vold.

Værktøjerne består af et risikovurderingsskema og en tilhørende brugermanual, som sikrer, at medarbejderen kommer hele vejen rundt om sagen og får kortlagt alle de risiko- og sårbarhedsfaktorer, som forskningen peger på kan øge sandsynligheden for vold. Dermed skabes det bedst mulige fundament for, at de rette sikkerhedsforanstaltninger kan iværksættes overfor den voldsudsatte, og den rette intervention kan iværksættes overfor voldsudøveren.

 
MÅLGRUPPE:

Målgruppen for kurserne er fagpersoner fra fx. krisecentre, kommuner, psykiatrien, politiet, familieretshuse eller andre relevante rådgivnings- og behandlingstilbud, der ønsker at arbejde struktureret og evidensbaseret med vurderingen og håndteringen af de voldsudsattes sikkerhed.

 
MED EN CERTIFICCERING KAN FAGPERSONEN:
  • Indhente relevante sagsoplysninger til brug for risikovurderingen 
  • Gennemføre en systematisk kortlægning af hele hændelsesforløbet og voldens karakter
  • Gennemføre en systematisk kortlægning af både voldsudøverens og den voldsudsattes psykosociale trivsel
  • Vurderer risikofaktorernes relevans
  • Lave en risikoformulering
  • Opstille mulige og sandsynlige risikoscenarier
  • Planlægge selve risikohåndteringen
  • Vurdere det gennerelle risikoniveau
 

På certificeringskurserne får deltagerne derudover en grundlæggende teoretisk viden om forskellige tilgange til risikovurdering samt kompleksiteten af sager om vold i nære relationer, stalking og/eller æresrelaterede konflikter og forbrydelser. Deltagerne introduceres endvidere for de helt konkrete hjælpe- og beskyttelsesforanstaltninger, der kan iværksættes.

Kurserne afsluttes med en mindre implementeringsworkshop, hvor der laves en plan for organiseringen, implementeringen og anvendelsen af risikovurderingsværktøjerne i egen organisation.

Undervisningen er gruppe- og casebaseret med inddragelse af praksisnære eksempler fra deltagernes hverdag.

METODESUPERVISION

Når certificeringskurset er afholdt, og medarbejderne har oparbejdet erfaring med brugen af risikovurderingsværktøjerne, er det muligt at tilkøbe online metodesupervision. På supervisionmøderne tilbydes der fælles faglig refleksion om de udfordringer og muligheder, som medarbejderne erfarer kan være forbundet med brugen af værktøjerne i deres dagligdag. Supervisor vil endvidere tilbyde repetition og træning i de dele af risikovurderingen, som kan opleves særlige vanskelige.

 

PRAKTISK INFORMATION

 
Ønsker jeres organisation at indgå aftale om et individuelt tilrettelagt certificeringskursus i egne lokaler, er det vigtigt at være opmærksom på, om de nødvendige faciliteter er til rådighed. Bl.a. det nødvendige IT-udstyr og tilstrækkeligt med vægplads til ophæng af materialer. Har I ikke de nødvendige faciliteter, kan kursuslokale og forplejning tilkøbes.

Prisen for et individuelt tilrettelagt kursus afhænger derudover af antal deltagere, antal risikovurderingsværktøjer og antal undervisningsdage (min. 10 deltagere pr. hold). 


Vil du høre mere om priser og muligheden for et individuelt tilrettelagt kursus, kan du rette henvendelse på telefon +45 50748026 eller e-mail kontakt@risikovurderingskurser.dk

GRATIS UNDERVISNING OG SUPERVISION I BRUGEN AF SARA-V3 FOR KOMMUNER OG SPECIALISEREDE TILBUD

Socialstyrelsen udbyder frem til og med 2024 gratis undervisning og metodesupervison i brugen af den nyeste version af risikovurderingsværktøjet SARA-V3 (Spousal Assault Risk Assessment). Målgruppen for undervisningsforløbene er fagpersoner fra kommuner og specialiserede tilbud, der arbejder med mennesker, som er i risiko for at blive udsat for partnervold eller udøver partnervold. Du kan læse mere om undervisningsforløbene i SARA-V3 her

INTRODUKTIONSMØDE FOR LEDERE OG NØGLEPERSONER

Er du leder, udviklingskonsulent eller faglig koordinator og overvejer jeres organisation at implementere et eller flere af de evidensbaserede risikovurderingsværktøjer SARA-V3, SARA:SV, SAM eller PATRIARK, så har I mulighed for at booke et 1-2 timers gratis introduktionsmøde.

På mødet gives der en grundlæggende introduktion til den strukturerede professionelle tilgang og de seks trin i risikovurderingsskemaerne, og der bliver god mulighed for sparring om jeres eventuelle lokale implementering og anvendelse af værktøjerne, så I kan skabe de bedst mulige betingelser for medarbejdernes ibrugtagning af de nyerhvervede kompetencer efter afsluttet kursus.

Kontakt Pernille Bak på e-mail: pb@risikovurderingskurser.dk med datoforslag, hvis I ønsker at booke et introduktionsmøde.